AKCE 2003

Vědecký pracovní den 30.3.2003

Vědecký pracovní den proběhl v sále Lékařského domu v Praze za hojné účasti členů. Prof. MUDr. Pavel Pafko, Dr.Sc., přednosta III. chirurgické kliniky FN v Praze - Motole, přednášel o problematice stavů po transplantacích plic. Jeho přednáška se setkala s velkým ohlasem, diskuse o možnostech začleňování osob s transplantovanými plícemi zpět do života a problematice posuzování těchto stavů z pohledu sociálního zabezpečení, byla velmi živá a konstruktivní.
   
Profesor Pafko ocenil zájem lékařů sociálního zabezpečení o tuto tématiku a přislíbil svou účast na dalších akcích pořádaných naší společností.

Další část vědeckého dne byla věnována problematice onemocnění způsobených Helicobacterem pylori. Přednášející MUDr. Jan Martínek z kliniky hepatogastroenterologie IKEM Praha velmi poutavou formou seznámil s vývojem poznatků o tomto patogenním agens a uvedl současné možnosti vyšetřovacích metod. I toto sdělení se setkalo s velkým ohlasem a bylo spojeno s živou diskusí.

  


 
Vědecko-pracovní dny v Kutné Hoře

V Kutné Hoře, městě dýchajícím historií, proběhly ve dnech 29. - 30.10.2003 vědecko-pracovní dny, pořádané Společností lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách hotelu Mědínek v centru města.

Vědecko-pracovní dny zahájila předsedkyně SLSZ Mudr. Ljiljana Bojičová, která po uvítání přítomných v úvodním proslovu připomněla, že za poměrně krátkou dobu své existence se SLSZ již dostala do povědomí odborné veřejnosti nejen doma, ale i v zahraničí, a tyto vědecko-pracovní dny jsou toho hmatatelným dokladem.

Dopoledního programu prvního dne se jako čestný host zúčastnil ústřední ředitel ČSSZ ing. Jiří Hoidekr, který v krátkém vystoupení ujistil přítomné lékaře o svém zájmu o jejich práci, nastínil některé perspektivy lékařské posudkové služby a popřál hodně zdaru do další práce.
   
Odborný program byl zahájen přednáškou Dr. Med. Marjana Rusa ze Slovinska. Jeho anglicky přednášený přehled o systému sociálního zabezpečení ve Slovinsku byl simultánně tlumočen do češtiny. Informace o nemocnosti a zejména invalidizaci se setkaly s pochopením posluchačů, problémy s hodnocením zdravotního stavu jsou velmi podobné problémům našim.

Sdělení MUDr. Petra Brveníka, zástupce slovenských posudkových lékařů bylo rovněž zajímavé, většina přítomných posudkových lékařů si pamatuje právní normy platné v době společného státu, podle kterých, i když upravených, lékaři na Slovensku dosud posuzují invaliditu. MUDr. Brveník hovořil zejména o chystaných legislativních úpravách v této oblasti, které budou určitou obdobou hodnocení poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti jak je známe v ČR.
   
Odpoledne pak zcela zaplnila přednáška Doc. MUDr. Miroslava Bulvase, CSc., z II. interní kliniky FN na Královských Vinohradech v Praze, který je předním českým odborníkem v angiologii. Tématem přednášky byla aortální dissekce, její diagnostika a léčba. Následná diskuse se přenesla zejména do oblasti možného dalšího pracovního uplatnění pacientů léčených cévními náhradami, rizik různé životní a zejména pracovní zátěže pro takto postižené osoby.

Po skončení přednášky následovala kulturní část setkání, věnovaná nejprve exkurzi po památkách Kutné Hory, města zařazeného do seznamu památek UNESCO. Společenský večer v prostorách hotelu Mědínek probíhal ve znamení hudby a tance.
   
Druhý den vědecko-pracovních dnů byl zahájen přednáškou prof. MUDr. Jana Pirka, Dr.Sc, z kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Praha na téma: Chirurgické léčení ischemické choroby srdeční, transplantace srdce. Skvělá přednáška byla velmi pozorně sledována všemi účastníky a následovala bohatá diskuze se zaměřením na posudkovou problematiku i začlenění do běžných životních aktivit jednak osob po transplantaci srdce, jednak po ostatních operačních řešeních ischemické choroby srdeční. Pan profesor Pirk se velmi pozitivně vyjádřil o velkém zájmu přítomných o danou problematiku a přislíbil další spolupráci se SLSZ ČLS JEP.

Následovalo sdělení MUDr.Aleny Budilové z MPSV ČR, se zaměřením na posudková hlediska při posuzování stavů po transplantaci srdce a poslední přednáška byla na téma: Soudní přezkum rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení. V ní Mgr.Jiří Veselý z MPSV ČR, informoval jednak o historickém vývoji soudních přezkumů a následně podrobně seznámil přítomné s postupy při soudních přezkumech dle soudního řádu správního. Poté byl závěrečným slovem předsedkyně SLSZ ČLS JEP program prvních vědecko-pracovních dnů ukončen.

Všichni účastníci ocenili skladbu programu, vysokou odbornou i společenskou úroveň přednášejících i organizační zajištění včetně kulturní části setkání.