AKCE 2004

Vědecký pracovní den 10.3. 2004

Vědecký pracovní den uspořádala naše společnost v sále Lékařského domu v Praze a probíranou tématikou se stala neurochirurgie a gastroenterologie.

První velmi zajímavou přednášku přednesl MUDr. Kučera z neurochirurgické kliniky NsP Na Homolce, ve které se zaměřil na nové trendy chirurgie meziobratlových plotének. Provedl srovnání léčebných výsledků při konzervativních a chirurgických postupech u nás i v zahraničí, část sdělení věnoval posudkové problematice onemocnění páteře.

V další části navázal velmi erudovaně na svého předřečníka MUDr. Martínek z IKEM Praha, jehož přednáška se týkala nejčastějších chorob jícnu. Nejdelší část svého vystoupení zaměřil na refluxní chorobu jícnu a nejnovější možnosti jejího léčení.

Obě sdělení byla hodnocena jako velmi přínosná a následovala po nich živá diskuse.Vědecký pracovní den 3.6. 2004

Velmi úspěšná akce za hojné účasti členů se konala opět v Lékařském domě v Praze a tentokrát byla do programu vybrána problematika psychiatrická.

MUDr. Baudiš, CSc., z Psychiatrické léčebny Bohnice se pokusil nastínit posuzování dočasné pracovní neschopnosti a invalidity u psychicky nemocných z pohledu psychiatra, zdůraznil stále větší podíl nebiologických faktorů, které se podílejí na nárůstu dočasné pracovní neschopnosti v této oblasti. Jeho sdělení doplnila MUDr. Ljiljana Bojičová, vrchní ředitelka úseku LPS ČSSZ Praha, s upřesněním současného posuzování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle platné legislativy.

Další zajímavou přednášku si připravil MUDr. Kučera, vedoucí RR Brno LPS ČSSZ Brno, ve které shrnul poznatky z pracovní cesty do Francie, zaměřené na získání informací o posuzování zdravotního stavu v této zemi.
   
Psychiatrickou tématiku velmi přínosně obohatil MUDr. Jarolímek, primář denního psychoterapeutického sanatoria v Praze 4, jež se dlouhodobě zabývá možnostmi začleňování psychoticky nemocných zpět do společnosti a pracovního procesu. Velkou část sdělení věnoval přednášející diskusi s přítomnými posluchači.

Kongres EUMASS ( EUROPEAN UNION of MEDICINE in ASSURANCE and SOCIAL SECURITY)
Tento kongres se konal ve dnech 10.-12.6. 2004 ve Francii a Belgii ve městech Lille a Tournai. Šlo o kongres instituce, která sdružuje organizace, lékařů pracujících v sociálním zabezpečení a pojištění v evropských zemích. Této akce se zúčastnila předsedkyně SLSZ MUDr. Ljiljana Bojičová a místopředseda MUDr. Radomír Kučera, kteří jsou členy Rady EUMASS, a MUDr. Jiří Novohradský.

MUDr. Bojičová předsedala jednomu z workshopů zaměřenému na práva pacientů, MUDr. Kučera přednesl sdělení na téma La médecine sociale en Tchequie, MUDr. Novohradský prezentoval poster na téma Incapacity for work due to disease or injury, total for all groops of sickness insured persons in the Czech republic and in CR regions. Účast našich zástupců rozhodně pozvedla prestiž Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP v rámci celé Evropy.

Vědecké pracovní dny 29.-30. 10. 2004 v Olomouci
Důstojným završením školících akcí SLSZ JEP v roce 2004 byly určitě vědecké pracovní dny konané v hotelu Flora v Olomouci. Stěžejními tématy se zde staly diabetes mellitus a hematologie - resp. hematoonkologie.

První den sem byli jako přednášející pozváni odborníci z Diabetologického centra Baťovy nemocnice - centra WHO pro studium diabetu ve Zlíně, pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Rybky, Dr.Sc. Postupně zde vystoupili Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., MUDr. Langová, MUDr. Adamíková, MUDr. Mistrík, MUD. Kojecký, a MUDr. Bakala, jejichž sdělení týkající se úplavice cukrové na sebe systematicky navazovala. Posluchači tak získali obsáhlé informace o této civilizační chorobě od možností diagnostiky přes její komplikace až po novinky v jejím léčení.

Blok odborných přednášek doplnila svým sdělením předsedkyně SLSZ MUDr. Bojičová, která objasnila souvislosti posuzování diabetiků v návaznosti na jednotlivé druhy sociálních dávek.

Druhý vědecký pracovní den byl věnován pokrokům v klinické hematologii a hlavně hematoonkologii. Tohoto tématu se ujal s erudicí sobě vlastní Prof. MUDr. Indrák, DrSc. Dominantní část jeho přednášky byla věnována léčbě leukemií, kde v posledních letech dochází zvláště u některých typů k výrazným léčebným úspěchům při využití transplantace kostní dřeně a moderních chemoterapeutických postupů.

MUDr. Novohradský dále uvedl 2 hlavně medicínsky ale i posudkově zajímavé kazuistiky, týkající se posuzování onkologicky nemocných dětí pro účely dávek sociální péče.

Závěrečné slovo pronesla předsedkyně SLSZ MUDr. Bojičová, která provedla zhodnocení vědeckých pracovních dnů, ale i činnosti SLSZ JEP za rok 2004.