AKCE 2006

Vědecký pracovní den 1.3. 2006

Tradičně zahájila toto vědecké pracovní setkání předsedkyně naší společnosti a toho času víceprezidentka EUMASS MUDr. Ljiljana Bojičová, která krátce informovala přítomné lékaře o změnách, které budou následovat od 1.7. 2006 v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách. Zmínila se o delimitaci 90 posudkových lékařů pro potřeby posuzování zdravotního stavu na Úřadech práce, kteří budou od 1.7. 2006 vypracovávat posudky pro nepojistné systémy. V důsledku toho dojde k tzv. „odbřemenění“ posudkové služby ČSSZ od těchto úkonů. Dále informovala posudkové lékaře o chystaném kongresu EUMASS na rok 2008, pro který byla vybrána Česká republika a kterou bude organizovat SLSZ.

V dopoledním odborném programu vystoupil prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Z Psychiatrického centra Praha Bohnice. Ve své přednášce se věnoval léčebným a posudkovým úskalím alkoholismu a toxikomanie. Zabýval se vznikem závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.Stručně prezentoval souhrn nyní zneužívaných drog, pozastavil se také u narůstajícího počtu patologických hráčů. Popsal jednotlivá stadia při odvykací léčbě a zdůraznil důležitou roli lékařů všech odborností při intervenci v ordinacích směřující k varování potenciálně závislých jedinců.

Na tuto zajímavou přednášku navázal poté vedoucí referátu LPS Kutná Hora MUDr. František Vaňous s kasuistikou týkající se nyní již plně invalidní 57leté dlouholeté alkoholičky profesí staniční sestra. Uvedl, že při zjišťovací prohlídce byl sice vzhledem k celkovému stavu posuzované stanoven správný posudkový závěr, ale nebylo provedeno psychologické vyšetření, které je v těchto případech naprosto nezbytné k objektivnímu posouzení závažnosti stavu.. K nápravě došlo při kontrolní lékařské prohlídce po 1 roce, kdy toto vyšetření jednoznačně potvrdilo těžké organické postižení mozku.

Odpoledne vystoupil se svým sdělením na téma chřipkové epidemie a ptačí chřipka doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc., z Infekční kliniky FN Praha Bulovka. Zabýval se epidemiologií, klinikou a terapií chřipkových onemocnění, připomněl největší pandemie, které ve 20. století postihly lidstvo. Část přednášky věnoval i mediálně sledované ptačí chřipce, která podle jeho názoru nepředstavuje zatím pro lidstvo závažnější hrozbu.

       Vědecký pracovní den 15.6. 2006

Hlavními odbornými tématy tohoto vědeckého pracovního dne konaného v Lékařském domě v Praze se staly revmatologie a ortopedie.

Doc. MUDr. Radim Bečvář, Csc., z revmatologického ústavu Praha si zvolil za téma svého sdělení zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů. Převážnou část své přednášky zaměřil právě na zánětlivá onemocnění kloubů, provedl základní rozdělení těchto onemocnění od revmatoidní artritidy jako nejčastějšího zástupce této skupiny přes Bechtěrevovu chorobu, psoriatickou artritidu, reaktivní artritidu, revmatickou horečku, infekční artritidu, lymskou boreliosu, systémový lupus erytematodes, dnu a chondrokalcinózu. U každého typu revmatické choroby vysvětlil její základní etiologii a kliniku, zopakoval přítomným lékařům, kde jde o postižení spíše polyartikulární, kde naopak o oligo nebo monoartikulární. Vysvětlil diagnostiku revmatických onemocnění s použitím čtyřstupňové funkční klasifikace od mírných forem až po imobilizující. Závěrečná část přednášky byla věnována přehledně osteoartrosám.

MUDr. Jana Barnatová z referátu LPS Hradec Králové vystoupila s přednáškou navazující na předchozí sdělení. Nejdříve uvedla stručný přehled a vývoj ortopedických zákroků na nosných kloubech s důrazem na totální náhrady. Poté plynule navázala kazuistikou, která se týkala posuzovaného profesí řidič, narozeného v roce 1968, bohužel již v tomto věku postiženého kromě bolestivého páteřního syndromu také pokročilou artrosou kyčelních kloubů, pro kterou musel podstoupit oboustranně kloubní náhradu. Z uvedeného vyplynulo, jak je třeba naprosto individuálně pracovat s jednotlivými položkami vyhl. 284/1995 ve vztahu k zaměstnání a také motivaci posuzovaného k práci.

MUDr. David Pokorný z I. ortop. kliniky FN Motol provedl odpoledne základní rozdělení operačních výkonů na nosných kloubech, pozastavil se se u osteotomií a artrodéz, dominantní část přednášky však věnoval umělým náhradám kloubů. Představil zde opravdu bohatou škálu operačních možností tohoto typu včetně příslušných vyobrazení, kladl důraz zejména na operační dovednosti ortopeda, méně na typ nebo finanční náročnost použitých protéz. Uvedl, že funkce umělého kloubu je u každého operovaného jedince naprosto individuální, stanovil dobu 3 měsíců, kdy je třeba končetinu co nejvíce šetřit, a to v ideálních případech. U komplikovaných případů a zvláště reimplantací doporučil dobu až 6 měsíců. Indikace k těmto operacím musí být vždy pečlivě zvážena z více hledisek.

Krátkou informaci o proběhém kongresu EUMASS v irském Dublinu ve dnech 8.-10.6. 2006 přednesl následně MUDr. Gajdoštík, ředitel odboru 61 ČSSZ. Tento kongres byl věnován psychosociálním aspektům pracovní neschopnosti a invalidizace a přednášeli zde i mimoevropští odborníci.IV. vědecko - pracovní dny Společnosti lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti JEP – říjen 2006

Ve dnech 18. – 20.10.2006 v kongresovém sále hotelu Fontána I. v Luhačovicích uskutečnily již IV. vědecko – pracovní dny Společnosti lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti JEP (dále jen SLSZ).

Po krátkém úvodu předsedkyně SLSZ následovala odborná přednáška primáře MUDr. Stodůlky z očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Na zdejším oddělení provádějí operace očních vad nejmodernější technikou, které jsou na jedné straně maximálně šetrné k operovaným, na druhé straně umožňují rychlejší rekonvalescenci a výrazně zkracují délku pobytu pacienta na lůžku. Současně přispívají ke zkvalitnění života zrakově handicapovaných spoluobčanů. Poutavá přednáška vzbudila zájem přítomných o předmětnou tématiku a byla podnětem k následné bohaté diskuzi.

Závěr prvního dne byl věnován historii Lázní Luhačovice a současným možnostem zdejší léčby, kterými nás slovem i zajímavými diapozitivy provedl primář MUDr. Hnátek.

Dopolední program druhého dne zajišťoval kolektiv lékařů neurochirurgického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně pod vedením primáře MUDr. Filipa. Nosným tématem jejich sdělení byly současné možnosti neurochirurgické léčby a výhledy do budoucna. Na zlínském neurochirurgickém oddělení je ročně realizován značný počet úspěšných operačních intervencí. Moderní trendy v operačních postupech jsou zaváděny především lékaři, kteří se zúčastňují zahraničních seminářů a odborných stáží na renomovaných neurochirurgických pracovištích.

Po obědě následovala přednáška asistentky MUDr. Adamíkové z interní kliniky Baťovy nemocnice ve Zlíně. Ve svém vystoupení navázala na přednášky lékařů této kliniky, vedené prof. MUDr. Rybkou, DrSc, na II. vědecko - pracovních dnech v Olomouci. Hlavním tématem odpoledního programu byly komplikace diabetu mellitus. Po ní se ujal slova ředitel odboru metodiky LPS ČSSZ MUDr. Gajdoštík, který se věnoval metodice posuzování nemocných s diabetem mellitus. Poté následovala sdělení MUDr. Antošové a MUDr. Tajovské, lékařek úseku LPS ČSSZ, které přítomné seznámily se svýma zkušenostmi při řešení této problematiky. Druhý den byl ukončen členskou schůzí SLSZ.

Dopolední program třetího vědecko - pracovního dne byl věnován onkologické problematice. Poutavou přednášku měl primář MUDr. Kohoutek z Baťovy nemocnice ve Zlíně. S přítomnými se podělil o zkušenosti získané na stážích v zahraničí a odborných kongresech po celém světě.

V dalším sdělení se MUDr. Jiřík, lékař úseku LPS ČSSZ, zabýval problematikou posuzování nemocných s postižením končetin.

Na závěr provedla paní předsedkyně SLSZ krátké shrnutí IV. vědecko pracovních dnů.

Schválila: MUDr. Ljiljana Bojičová
předsedkyně výboru SLSZ ČLS JEP

Zpracoval: výbor SLSZ ČLS JEP