AKCE 2007

Vědecko - pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti JEP – březen 2007

Dne 7.3.2007 ve velkém sále Lékařského domu ČLS JEP v Praze se uskutečnil vědecký pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP (dále SLSZ ČLS JEP), kterého se zúčastnilo 108 lékařů, z toho 18 nečlenů společnosti. V odpoledních hodinách jednání pokračovalo jako shromáždění členů společnosti, které zvolilo nový výbor a revizní komisi.

Odborný program byl zaměřen na léčebnou a posudkovou problematiku poškození ramenního kloubu. Doc. MUDr. David Pokorný z ortopedické kliniky 1. LF UK FN Motol se v první části své přednášky zaměřil na principy ošetření zlomenin v oblasti ramenního kloubu. Informoval o současných zásadách dělení zlomenin proximálního konce humeru a významu diagnostiky pro rozhodování o způsobu léčby. Zdůraznil, že všude, kde je naděje na uspokojivý stav, se používá konzervativní postup. Druhou část své přednášky věnoval aloplastice ramenního kloubu, zejména systému reverzní totální náhrady ramene, indikacím náhrady a možným komplikacím po operacích. Na jejich pracovišti se provádí dvoudobá reimplantace ramenního kloubu, kdy v 1. fázi se provede extrakce fragmentů a přidá se cementový spacer s antibiotiky a v druhé fázi se vykoná vlastní reimplantace. Poukázal na význam včasné rehabilitace po operaci. Výsledky provedené aloplastiky se hodnotí rozsahem pohybu ramenního kloubu, především elevace. Dočasnou pracovní neschopnost po endoprotéze je nutno posuzovat velmi individuálně, také v závislosti na výsledku rehabilitace. Po 3 měsících od operace by bylo možné ukončit dočasnou pracovní neschopnost a uschopnit práce neschopného občana, pokud vykonává nenamáhavou práci, např. v kanceláři. Po tříštivých zlomeninách ramenního kloubu nelze počítat s návratem k výkonu fyzicky namáhavé práce. Přednáška pana docenta sklidila velký úspěch, o čemž svědčila i bohatá diskuse. Doc. MUDr. Pokorný ocenil zájem lékařů sociálního zabezpečení o tuto problematiku a přislíbil svou účast na dalších vědecko pracovních dnech společnosti.

V odpoledních hodinách proběhlo vyhodnocení činnosti výboru SLSZ ČLS JEP za uplynulé volební období a nová volba orgánů Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP. Předsedkyně výboru MUDr. Ljiljana Bojičová ve svém vystoupení vyzvedla úspěchy, které společnost za uplynulé 4 roky dosáhla, poukázala na její rostoucí význam nejen ve vnitrostátním, ale i mezinárodním měřítku, a vytyčila další úkoly, které členy SLSZ JEP čekají v příštím období, zejména v souvislosti s přípravou pražského kongresu EUMASS v roce 2008. Vědecký sekretář a místopředseda výboru MUDr. Kučera přednesl Zprávu o činnosti SLSZ za uplynulé období, MUDr. Ramianová, jednatelka výboru, přednesla Zprávu o stavu členské základny, MUDr. Kubů, pokladník výboru, přednesl Zprávu o hospodaření a předseda revizní komise MUDr. Zaťko přečetl Zprávu revizní komise za uplynulé období.

Na další období byl zvolen výbor ve složení:

MUDr. Ljiljana Bojičová – předsedkyně výboru
MUDr. Kučera Radomír – vědecký sekretář a místopředseda výboru
MUDr. Kubů Vladislav – pokladník
MUDr. Tajovská Hana – jednatelka

Další členové:
MUDr. Dušan Barbuš
MUDr. Bosák Miroslav
MUDr. Audrlická Helena
     
Revizní komise:
MUDr. Antošová – předsedkyně
MUDr. Gajdoštík Dušan
MUDr. Kaltofenová
Volby do stálých orgánů SLSZ ČLS JEP proběhly v souladu s platnými Stanovami, Jednacím a Volebním řádem ČLS JEP.

Schválila:
MUDr. Ljiljana Bojičová
předsedkyně výboru SLSZ ČLS JEP

Zpracoval: výbor SLSZ ČLS JEPVědecko - pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti JEP – červen 2007

Dne 21. 6. 2007 se ve velkém sále Lékařského domu ČLS JEP v Praze uskutečnil vědecko - pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP (dále SLSZ ČLS JEP), kterého se kromě 166 lékařů zúčastnil i pan poslanec Ing. David Kafka, místopředseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Důvodem k svolání celodenního jednání byl stávající vývoj situace a navrhované změny v organizaci lékařské posudkové služby (dále LPS). Vědecko – pracovní den byl pojat jako diskusní fórum zaměřené k řešení budoucí koncepce a uspořádání LPS.

Před rokem byla původně jednotná LPS rozdělena na část organizačně začleněnou pod úřady práce (dále ÚP) a část nadále organizovanou pod Českou správou sociálního zabezpečení (dále ČSSZ). Vlastní myšlenka rozdělení LPS byla koncepčně správná, protože každý nositel pojištění, rozhodující o dávce či službě sociálního zabezpečení, měl svoji vlastní LPS. Tímto rozdělením došlo k odbřemenění LPS ČSSZ od agendy pro nepojistný systém, ke zlepšení spolupráce s dávkovými odbory okresních správ sociálního zabezpečení (dále OSSZ) a ke zkrácení lhůt řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění.

V důsledků narůstajících nedostatků v činnosti LPS ÚP nařídil ministr práce a sociálních věcí vypracovat variantní řešení stávající situace. Z navržených tří variant rozhodl pan ministr o realizaci varianty, při které první instance LPS bude pro pojistné i nepojistné systémy opět na ČSSZ.

Z celodenní diskuse k jednotlivým problémům činnosti a organizační struktury LPS vyplynuly tyto závěry:

  • dosavadní rozdělení posudkové služby pro pojistné a nepojistné systémy je pokládáno za koncepčně optimální a funkční
  • podmínkou pro úspěšnou realizaci jakékoliv nové koncepce LPS je dostatek lékařů s atestací z posudkového lékařství a zajištění konkurence schopnosti ČSSZ jako zaměstnavatele na trhu práce
  • za hlavní důvod současných nedostatků LPS je považována její přetrvávající kritická personální situace
  • pouze erudovaní posudkoví lékaři, dobře finančně ohodnocení, mohou vypracovávat kvalitní posudky pro invaliditu a pro ukončování dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutím OSSZ s následným ekonomickým dopadem pro státní rozpočet
  • posuzování pro pojistný důchodový systém, pro nepojistné systémy a provádění kontroly posuzování DPN jsou tři základní funkce LPS, které musí být vzájemně propojené a rovnocenné
  • snahy odboru 33 MPSV o nepřiměřenou ingerenci do organizace a řízení nového uspořádaní LPS jsou považovány za nekorektní, neboť by mohly ohrozit autonomii a deklarovanou nezávislost LPS
  • za nepřijatelné jsou také považovány nekompetentní zásahy výše uvedeného odboru MPSV do posuzování zdravotního stavu prováděného lékaři ČSSZ, která má vlastní prvky vnitřní kontroly
  • rozhodnutím pana ministra byla vymezena koncepce LPS na další období; nyní je nezbytné přijmout opatření, aby LPS pod hlavičkou ČSSZ byla funkční, přitom nejde jenom o jednotné organizační, řídící a metodické vedení, ale i jednotné zajištění oblasti vzdělávání
  • v přijaté koncepci uspořádání LPS bude nutno lépe a efektivněji využít 160 lékařských míst a 650 smluvních lékařů, kteří budou převedení do organizační struktury LPS ČSSZ
  • při realizaci nové koncepce je nutné nalézt takovou formu organizace, aby LPS fungovala ještě lépe než doposud.

Na závěr celého jednání vědecko-pracovního dne lékařů SLSZ ČLS JEP, pojatého jako diskusní fórum, byl vysloven názor, že v zásadních věcech panovala mezi účastníky názorová jednota. Současně bylo vyjádřeno přesvědčení, že společnými silami členů SLSZ ČLS JEP se podaří všechny nadcházející úkoly splnit.

Schválila: MUDr. Ljiljana Bojičová
předsedkyně výboru SLSZ ČLS JEP

Zpracoval: výbor SLSZ ČLS JEPVědecko-pracovní dny Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP

Ve dnech 16.–18.10.2007 se v kongresovém sále hotelu Černigov v Hradci Králové uskutečnily V. vědecko – pracovní dny Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP (dále SLSZ). Většinu členů této společnosti tvoří lékaři LPS ČSSZ, členy jsou také někteří lékaři MPSV a úřadů práce. O vědecko-pracovní dny je mezi posudkovými lékaři vždy velký zájem, v Hradci Králové bylo celkem 135 účastníků, z toho 101 členů společnosti.

Úvod jednání měl slavnostní ráz. Po uvítacích projevech Ing. Martina Soukupa, náměstka primátora města Hradec Králové a MUDr. Leoše Hegera, CSc., ředitele FN Hradec Králové, byla MUDr. Ljiljana Bojičová, předsedkyně SLSZ ČLS JEP, vyznamenána čestnou medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Toto vysoké vyznamenání jí jménem prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy ČLS JEP, předala členka předsednictva ČLS JEP, Doc. MUDr. Pařízková, jako projev ocenění za zásluhy o rozvoj posudkového lékařství, které se zásluhou MUDr. Bojičové stalo dynamickým oborem s neustále se zvyšující odbornou úrovní, mající respekt mezi lékařskou veřejností jak v ČR tak i v zahraničí.

MUDr. Ljiljana Bojičová, která byla letos v březnu opakovaně zvolena předsedkyní SLSZ ČLS JEP, má největší zásluhy na vzniku této společnosti v roce 2003, růstu její odborné prestiže a na jejím aktivním působení i na mezinárodním poli v rámci Evropské asociace lékařů sociálního zabezpečení a pojištění (EUMASS). V současné době je viceprezidentkou EUMASS, zodpovědnou za organizaci v pořadí již XVII. kongresu EUMASS, který se v červnu 2008 uskuteční v Praze.

Odborný program vědecko-pracovních dnů byl zahájen doc. MUDr. Karlem Bartákem, přednostou Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK a FN Hradec Králové, který se ve své přednášce věnoval problematice „Využití pracovních testů ve vnitřním lékařství a posudkové službě“. V průběhu dalšího dne si účastníci vědecko-pracovních dnů vyslechli přednášku doc. MUDr. Karla Karpaše, CSc., přednosty ortopedické kliniky FN Hradec Králové na téma „Postižení měkkých tkání kolena“, na problematiku „Péče o pacienty s osteoporózou – současný stav v ČR“ přednášel MUDr. Petr Kasalický, CSc., z diagnostického centra MEDISAN. Odpolední program druhého dne byl věnován bloku příspěvků posudkových lékařů, který se uskutečnil formou panelové diskuse.

Poslední den vědecko - pracovních dnů byl věnován problematice posudkové činnosti v kardiologii. Na přednáškách se podílel kolektiv lékařů pod vedením prof. MUDr. Jiří Kvasničky, CSc., z kardiologického oddělení Krajské nemocnice Pardubice a MUDr. Petr Pařízek, PhD., z I. interní kliniky FN Hradec Králové. Prim. MUDr. Vojtíšek, PhD., se soustředil na téma “Echokardiografie a hodnocení funkce levé komory srdeční“, prim. MUDr. Varvařovský, PhD., ve své přednášce připomenul patofyziologickou definici ischemické choroby srdeční a možnosti neinvazivních vyšetření.

Akce SLSZ ČLS JEP jsou posudkovými lékaři chápány jako příležitost k získání informací o nejnovějších trendech v diagnostice a léčení, k neformálním setkáním a výměně zkušeností v posudkové problematice a v neposlední řadě i společenskou událostí. Právě skončené páté vědecko-pracovní dny této společnosti v Hradci Králové jsou toho příkladem.

V Praze, dne 1.11.2007