AKCE 2009

Vědecko – pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP – březen 2009

Dne 17.3.2009 se ve velkém sále Lékařského domu ČLS JEP v Praze uskutečnil vědecko-pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP (dále SLSZ ČLS JEP), kterého se zúčastnilo 96 posudkových lékařů, z toho 25 nečlenů společnosti.

V první přednášce na téma „Aktuality z revmatologie“ seznámil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., přednosta Revmatologického ústavu v Praze, účastníky vědecko-pracovního dne s nejnovějšími poznatky v diagnostice a léčbě revmatických onemocnění a informoval o zkušenostech s prováděním biologické léčby. U jednotlivých onemocněních na závěr shrnul posudková kritéria, ke kterým proběhla bohatá diskuse.

Ve druhé přednášce dopoledního programu shrnula MUDr. Hanušová, vedoucí lékařka regionálního oddělení LPS ČSSZ pro Prahu, základní principy kontroly posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři vyplývající z nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V rámci přednášky předložila k diskusi návrh na řešení některých problémů spojených s posuzováním dočasné pracovní neschopnosti po 180 dnech, včetně otázky nutnosti vyžadování stanoviska lékaře závodní preventivní péče, kde je postup zatím nejednotný. Z diskuse vzešlo doporučení pro doplnění metodiky LPS ČSSZ k těmto sporným bodem.

V odpoledním programu pokračoval MUDr. Kučera, ředitel odboru organizace a řízení LPS ČSSZ, informací o perspektivách lékařské posudkové služby v resortu práce a sociálních věcí. Přednesl dostupné informace týkající se především sjednocení LPS úřadů práce a LPS ČSSZ od 1.7.2009 a dalších perspektiv LPS, včetně vzdělávání posudkových lékařů.

Dalším tématem bylo postgraduální vzdělávání posudkových lékařů. MUDr. Ljiljana Bojičová, předsedkyně SLSZ ČLS JEP, informovala o skutečnosti, že naše společnost nebyla zpočátku pozvána k projednávání nové koncepce vzdělávání posudkových lékařů a že MUDr. Čevela, ředitel odboru posudkové služby MPSV přislíbil, že se napříště tato chyba nebude opakovat.

Posledním bodem programu byla členská schůze SLSZ ČLS JEP, na které MUDr. Kučera přednesl zprávu o činnosti SLSZ a činnosti výboru za uplynulé období, MUDr. Bosák podal zprávu o hospodaření a stavu členské základny za rok 2008, MUDr. Antošová přednesla zprávu kontrolní a revizní komise.

MUDr. Bojičová, předsedkyně SLSZ a prezidentka EUMASS, informovala o zapojení naší společnosti do mezinárodních aktivit, výsledcích únorového zasedání Rady EUMASS a úkolech SLSZ ČLS JEP na další období. Na členské schůzi byly projednány změny ve výboru SLSZ ČLS JEP, včetně kooptace MUDr. Šauerové za zemřelého MUDr. Kubů.

MUDr. Audrlická na základě dopolední diskuse k otázkám dalších perspektiv LPS, ze které vyplynula nespokojenost členské základny nad stavem příprav a informovanosti o sjednocení LPS, předložila členské schůzi návrh prohlášení. Přítomní členové vyjádřili souhlas s tím, aby toto prohlášení dopracovala a připravila pro zaslání ředitelce ČSSZ. MUDr. Audrlická byla členskou schůzí pověřena shromažďovat od členů SLSZ k danému problému další podněty.

Na závěr vědecko-pracovního dne byly pro zpestření celodenního programu promítnuty filmové reminiscence na VI. vědecko-pracovní dny v Kutné Hoře, které dokumentačně zachytil MUDr. Barbuš.

Zpracoval: Barbuš, KučeraVědecko–pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP – červen 2009

Dne 9.6.2009 se ve velkém sále Lékařského domu ČLS JEP v Praze uskutečnil další vědecko-pracovní den Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP (dále SLSZ ČLS JEP), kterého se zúčastnilo 91 posudkových lékařů, z toho 27 nečlenů společnosti.

V první přednášce na téma „Mezinárodní klasifikace funkčních postižení a handicapu“ vysvětlila Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka kliniky rehabilitačního lékařtví 1. LF UK a VFN Praha, základní filozofii Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dále MKF) a seznámila s možností jejího praktického využívání. Informovala o skutečnosti, že na konferenci v Miláně v listopadu 2007 se Evropská komise, Rada Evropy, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, zástupci Světové zdravotnické organizace, Organizace spojených národů a představitelé některých dalších evropských organizací sdružujících občany s disabilitou dohodli, že MKF se bude používat jako základní metodika hodnocení funkčních schopností osob s disabilitou. V řadě evropských zemí byla povinnost hodnocení dle MKF uzákoněna. I v ČR jsou přijata opatření k jejímu uzákonění. Doc. Švestková ve své přednášce informovala o stavu příprav k praktickému používání MKF, které by v ČR mělo probíhat postupně. V 1. etapě budou mít za povinnost hodnotit funkční schopnosti osob s disabilitou dle MKF především praktičtí lékaři, lékaři závodní preventivní péče, rehabilitační lékaři, zdravotníci pracovního lékařství a posudkoví lékaři. Předpokládá se, že tato povinnost bude uzákoněna k datu 1.1.2010. Do té doby by měli být lékaři výše uvedených odborností v předmětné problematice proškoleni na příslušných rehabilitačních centrech.

Odpolední program zahájil Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., z I. infekční kliniky FN Na Bulovce, Praha, na aktuální téma současné doby, týkající se chřipky. Seznámil posluchače se současným názorem na chřipku, s jejím výskytem i historií chřipkových epidemií. Uvedl nejnovější poznatky o inkubační době, klinickém obrazu, terapii, prognóze a zdůraznil rozdíly mezi ptačí chřipkou, prasečí/mexickou a sezónní chřipkou. Chřipka A/H1N1 (prasečí/mexická) doposud průkazně postihla 25 288 osob, z toho bylo 139 úmrtí. U sezónní chřipky jsou nebezpečné komplikace, které jsou primární nebo sekundární. Antibiotika se požívají až v léčbě komplikací, zejména streptokokové pneumonie. Upozornil na význam a praktické využití virostatik v léčbě chřipky. Jedná se o inhibitory neuraminidázy. V současnosti nejdůležitější metodou prevence chřipky je očkování proti chřipce. Vakcína se musí každoročně vyvíjet nově, o druhu a subtypech rozhoduje EU. Na závěr mimořádně zajímavé přednášky proběhla bohatá diskuse.

Poslední bod programu vědecko-pracovního dne vyplnil Doc. MUDr. Bohdan Semiginovský, DrSc. přednáškou o organizaci, obsahu a formách lékařské posudkové činnosti ve Velké Británii. V přednášce vycházel ze svých zkušeností, když pracoval na vývoji softwarového zabezpečení posudkové činnosti a posléze přímo jako řadový posudkový lékař pro Department for Work and Pensions (dále DWP), England (obdoba našeho MPSV). Vlastní posudkovou činnost ve Velké Británii zajišťuje soukromá společnost ATOS Origin IT company Worlwide, která má 2 divize: divizi posudkové činnosti pro DWP a divizí soukromých zdravotních center. Posudkoví lékaři sídlí pouze na krajích, odkud vyjíždějí do okresů (na okresech nejsou posudkoví lékaři). Posudkový lékař připravuje doporučení pro Decision Makera (laik, není lékař), který rozhoduje o invaliditě. Posudkový lékař při pohovoru se žadatelem zhodnotí jeho zdravotní stav a zdravotní postižení, a zařadí ho do jednoho ze tří stupňů: významné zdravotní postižení, méně významné a není zdravotně postižen. Posudkový lékař ve své činnosti vychází především z podrobné anamnézy (hodnotí běžnou činnost typického dne) a pozorování. Základní filozofií činnosti posudkového lékaře není stanovení diagnózy a terapie, ale objektivní zhodnocení funkčních dopadů zdravotního postižení na podmínky každodenního života. Posudkové doporučení musí být objektivní, nezávislé, etické, úplné, musí mít dostatečnou oporu ve faktech, logické, stručné, bez protimluv, musí být napsáno tak, aby i laik (Decision Maker) tomu rozuměl. Základ lékařské posudkové činnosti spočívá ve vyplnění a vyhodnocení 2 formulářů: Physical Health Descriptors – který vyplňuje žadatel ve formě sebehodnocení své činnosti při typickém dnu každodenního života a obdobný formulář (test fyzického zdraví) vyplňuje posudkový lékař na základě svých poznatků, získaných podrobnou anamnézou a pozorováním při vlastním jednání. Dotazník obsahuje např. hodnocení chůze po rovině, do a ze schodů, klaudikační interval, schopnost samostatného sedu, vstávání a podobná kritéria. Při úplné neschopnosti tuto činnost provést se přiznává 15 bodů, což je nejvyšší možný počet, při kterém se uznává invalidita. Někdy posudkový lékař provádí test duševního zdraví (The mental Health Examination), ale ten může provádět jen se souhlasem posuzovaného. Při tomto testu se popisuje vzhled, přiměřenost věku, výživa, oblečení, upravenost a další kritéria a hodnotí se: 1. schopnost dokončovat úkony každodenní činnosti, 2. schopnost normálně reagovat v prostředí, 3. schopnost vyrovnat se stresem, 4. schopnost interakce s lidmi. Invalidita se doporučuje při dosažení 15 bodů v testu fyzického zdraví, nebo 9 bodů z testu fyzického zdraví a 6 bodů z testu duševního zdraví, nebo nejméně získání 10 bodů z testu duševního zdraví (pokud nezíská z testu fyzického zdraví žádný bod). Stížnost na postup posudkového lékaře nebo odvolání proti rozhodnutí se zasílá na zákaznické centrum AT dislokované na okrese, pokud zde klient neuspěje, pak dostane pomocníka, který mu pomáhá při řešení jeho požadavků. Vyššími stupni odvolacího orgánu je Citizen’s Advice Bureau, pak Appeal Tribunal a nejvyšším stupněm je Appeal to social Security Commissioners v Londýně. Posudkový lékař ve svém doporučení uvádí také prognózu, kterou musí zdůvodnit. Dle ní se pak provádí kontrola zdravotního stavu za 6 měsíců, 12 měsíců nebo 2 roky. O invaliditě rozhoduje Decision Maker, který není vázán doporučením posudkového lékaře, může rozhodnout i jinak, má další informace, který posudkový lékař nemá k dispozici. V Anglii se pro termín invalidita používá výraz Incapacity (Incapacity benefits = invalidní důchod), pro krátkodobou neschopnost termín Incapability, pro významnou nezpůsobilost termín Disability.

Ke všem tématům se rozvinula diskuse. Na závěr vědecko-pracovního dne poděkovala MUDr. Ljiljana Bojičová všem účastníkům za aktivní přístup, vyjádřila přesvědčení, že i v budoucnu budou témata našich vědecko-pracovních dnů zajímavá a popřála hezké prožití letní dovolené.

Zpracoval: Barbuš, Kučera

  

VII. Vědecko-pracovní dny Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP - Olomouc 20. – 22.10.2009

Ve dnech 20.-22.10.2009 se konaly již VII. Vědecko-pracovní dny Společnosti lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen SLSZ), které byly tentokrát věnovány onkologické problematice, zúčastnilo se celkem 114 osob, z toho 36 nečlenů společnosti. Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání,  účastníci obdrželi certifikát o účasti.
Vědecko-pracovní dny zahájila předsedkyně společnosti MUDr. Ljiljana Bojičová, která uvítala všechny přítomné a s potěšením konstatovala, že jako vždy je i na těchto dnech vysoká účast, která svědčí o zájmu o akce pořádané naší odbornou společností.
Klinická část prvního dne byla zahájena přednáškou Doc. MUDr. Kamila Vysloužila, CSc., z I. chirurgické kliniky FN Olomouc na téma „Onkologické nemoci trávicího traktu – kolorektální karcinom“, ve které seznámil posluchače s nejnovějšími poznatky jak z diagnostiky, tak léčení této poměrně časté malignity. Následovalo neméně zajímavé téma – „Onkologické nemoci dýchacího ústrojí – karcinom plic“, které přednesl Prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., rovněž z I. chirurgické kliniky FN Olomouc.
Druhý den se střídaly přednášky klinické s přednáškami zaměřenými na posudkovou problematiku. První přednáška byla věnována dětské hematoonkologii, přednášejícím byl přednosta dětské kliniky FN Olomouc Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Kromě seznámení s diagnostickými postupy představil také současné možnosti onkologické léčby u dětí, díky kterým se prognóza těchto onemocnění výrazně zlepšila. Vedoucí lékařka regionálního oddělení LPS pro střední Čechy, MUDr. Jarmila Matějčková si připravila přednáška o právní úpravě posuzování zdravotního stavu po 1.1.2010.  Na toto téma se rozpoutala živá diskuse, která pokračovala i v polední přestávce.
Odpolední program zahájil Doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., přednosta porodnicko – gynekologické kliniky FN Olomouc s přednáškou na téma „Onkologické nemoci  pohlavního ústrojí u žen“.  Podal velmi názorný přehled jak jednotlivých typů onkologických onemocnění této lokalizace, tak i možnosti jejich léčby, doplnil i statistické srovnání výskytu těchto onemocnění i úspěšnosti léčby, a to jak v rámci onkologických pracovišť v ČR, tak ve srovnání se zahraničím. Na jeho přednášku velmi vhodně navázala MUDr. Martina Riegrová z referátu LPS Karviná, která prezentovala kasuistiku onkologicky nemocného klienta, nedávno posuzovaného v řízení o invalidní  důchod s rozborem současného způsobu posouzení a úvahou o posouzení podle úpravy. Do živé diskuse o novém způsobu posuzování od 1.1.2010 se zapojili lékaři jak z ČSSZ tak z MPSV.
Po skončeném odborném programu proběhla na závěr druhého dne členská schůze SLSZ ČLS JEP.
Třetí den zahájil MUDr. Luděk Raida, Ph.D., z hematoonkologické kliniky FN Olomouc přednáškou o zhoubných onemocněních krevního aparátu. Posluchače zaujal velmi názorným přehledem možností léčby především transplantací krevních buněk včetně rizik a komplikace této léčby.
V rámci vědecko-pracovních dnů se uskutečnil první den také společenský večer ve vyhlídkové restauraci v 10. poschodí hotelu Flora, kde po celodenním náročném odborném programu dostala hlavní slovo hudba a tanec. Po skončení hudebního programu společenského večera se část účastníků přesunula do lobby baru, kde ještě nějaký čas skupinky účastníků živě debatovaly.
Závěr vědecko-pracovních dnů patřil předsedkyni SLSZ MUDr. Ljiljaně Bojičové, jejíž vystoupení bylo posledním bodem programu VII. Vědecko-pracovních dnů. MUDr. Bojičová zhodnotila činnost naší odborné společnosti v  uplynulém období, seznámila plénum se závěry posledního zasedání Rady EUMASS a trendy v posudkovém lékařství ve světě. Vyjádřila přesvědčení, že naše odborná společnost si i nadále uchová dosavadní vysokou odbornou i společenskou úroveň svých akcí, popřála všem přítomným do dalšího období hodně sil a ukončila letošní vědecko-pracovní dny.